Naar navigatie

Privacyverklaring, disclaimer en copyright

Privacyverklaring Xander Uitgevers

Xander Uitgevers B.V., Kloppersingel 7, 2021 CR Haarlem, KvK 34136687 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Xander Uitgevers B.V.
Kloppersingel 7,
2021 CR Haarlem
+31 20 3033950

Home

Persoonsgegevens die wij verwerken

Xander Uitgevers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

– e-mailadres
– gegevens die u actief verstrekt bij het invullen van het formulier waarmee u aangeeft een nieuwsbrief van ons te willen ontvangen
– gegevens die u actief verstrekt als u per e-mail bij ons solliciteert
– gegevens die u actief verstrekt als u ons een manuscript toestuurt
– alle gegevens die u invult op onze website worden via een veilige verbinding (https) verzonden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Xander Uitgevers verwerkt uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Xander Uitgevers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Xander Uitgevers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Xander Uitgevers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
– e-mailadres t.b.v. Nieuwsbrief: gedurende (klant)relatie
– naam, adres, pc en woonplaats, telnr, e-mailadres t.b.v. sollicitatie: maximaal 4 weken
– contracten t.b.v. administratie: wettelijke bewaartermijn
– facturen t.b.v. administratie: wettelijke bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden

Xander Uitgevers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Xander Uitgevers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Xander Uitgevers gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt cookies eenvoudig uitschakelen in uw browser:

– Chrome, lees hier hoe
– Firefox, lees hier hoe
– Internet Explorer, lees hier hoe
– Safari, lees hier hoe

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Xander Uitgevers. U kunt ook bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand te sturen aan u of aan een door u genoemde organisatie of persoon.

Stuur uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van uw persoonsgegevens of tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan anke.roelen@xanderuitgevers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak daarin ter bescherming van uw privacy de volgende onderdelen zwart: uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken.

Xander Uitgevers wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Xander Uitgevers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met anke.roelen@xanderuitgevers.nl

Disclaimer

Ondanks alle aan de samenstelling van deze website bestede zorg, kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die op deze website zou kunnen voorkomen.
Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Op deze website komen namen voor van gedeponeerde handelsmerken. Deze namen zijn in de tekst niet voorzien van een handelsmerksymbool, omdat ze slechts fungeren als aanduiding van de besproken producten. Hierbij wordt op geen enkele wijze getracht inbreuk te maken op de rechten van de handelsmerkhouder.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website (tekst, beeld of programmacode) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, uitgeleend, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopieën, opnamen, of welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Xander Uitgevers B.V..
Voor zover het maken van fotokopieën van deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 168 Auteurswet 1912, K.b. van 20 juni 1974 St. B. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp).
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze website (uitgave) in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich te wenden tot Xander Uitgevers.